Algemene voorwaardenArtikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Accommodatie: Het totaal of een gedeelte van de Haven met omliggend terrein, met alle toebehoren en inventaris.
 2. Contractant: Degene die namens zichzelf, of namens een groep de overeenkomst met Zeilschool Muiderberg afsluit.
 3. Huisregels: Regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de locatie en boten.
 4. Groep: Een groep bestaande uit natuurlijke personen, welke vertegenwoordigd wordt door de contractant, die tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, (vaar)instructie ontvangt.

Artikel 2.  Toepasselijkheid
Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg van bedoelde vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.
Artikel 3. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de contractant van het aanbod van Zeilschool Muiderberg en een bevestiging door Zeilschool Muiderberg schriftelijk of per e-mail. De aanvaarding door contractant kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail plaats vinden en kan tevens blijken uit het doen van een aanbetaling.
 2. Zeilschool Muiderberg stelt voor de overeengekomen doeleinden de overeengekomen Locatie/boten ter beschikking voor de overeengekomen periode.
 3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 4. Zeilschool Muiderberg heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden en het zeilkennis-niveau van de cursist(en), de instructie aan boord van het vaartuig te wijzigen in een instructie op de wal.

Artikel 4. Betaling

 1. De contractant dient binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging 50% van het verschuldigde bedrag te hebben betaald, het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst (afgeweken mag worden indien Zeilschool Muiderberg hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft).
 2. Indien de contractant zich niet houdt aan de betalingstermijnen, heeft Zeilschool Muiderberg  het recht vanaf 7 dagen na voorafgaande schriftelijke aanmaning, de overeenkomst te annuleren.

Bij boekingen gedaan binnen een termijn van 21 dagen voor aankomstdatum dient het totaal verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na het verzenden van de bevestiging door Zeilschool Muiderberg te zijn voldaan. Indien hieraan niet wordt voldaan, heeft Zeilschool Muiderberg het recht, doch niet de verplichting, de boeking zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren. Zeilschool Muiderberg kan, met name bij boekingen binnen 3 weken voor aankomstdatum andere of snellere betalingsmethoden eisen. Dit wordt dan schriftelijk met de contractant overeengekomen.
 Artikel 5. Annulering

 1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren tot 48 uur voor de boeking.
 2. In geval van annulering is contractant de volgende schadeloosstelling verschuldigd:In geval van verhindering van zeilinstructeurs of schippers, zal Zeilschool Muiderberg al het mogelijke doen om vervanging te regelen. Indien dat niet lukt, kan de cursus naar keuze van de contractant worden verschoven naar een later tijdstip of wordt het betaalde of te betalen geld voor deze instructeur of schipper gerestitueerd. Zeilschool Muiderberg is nimmer verplicht verdere schadevergoedingen te betalen.

Weersomstandigheden vormen geen reden om van deze regeling af te wijken.
De schadeloosstelling zal naar evenredigheid worden gerestitueerd indien de locatie door een andere contractant wordt gereserveerd voor dezelfde periode en hetzelfde aantallen personen.
Artikel 6. Huisregels

 1. De contractant en zijn eventuele groepsleden zijn gehouden de door Zeilschool Muiderberg gestelde huisregels na te leven.
 2. Zeilschool Muiderberg zal de contractant de huisregels doen toekomen bij het versturen van het contract.
 3. De contractant dient de groepsleden op de hoogte te stellen van de geldende huisregels.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico.
 2. De zeilschool verwacht dat de klant zich tijdens de activiteiten volledig zal houden aan de aanwijzingen van het personeel van de zeilschool.
 3. Zeilschool Muiderberg is niet aansprakelijk voor: diefstal, vermissing, enig lichamelijk letsel (ongeval) of schade op, rond en in zijn accommodatie en/of vaartuig, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is aan te rekenen.
 4. De contractant is jegens Zeilschool Muiderberg aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde alsmede voor door hem aan derden veroorzaakte schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden, tenzij die niet aan de contractant en/of groepsleden valt toe te rekenen en voor zover niet gedekt door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Zeilschool Muiderberg
 5. Deelnemer dient verzekerd te zijn voor door  hen veroorzaakte schade jegens de zeilschool of derden. 


 Artikel 8
Het bezit en/of gebruik van drugs is niet toegestaan en zal tot onmiddellijke verwijdering van betrokkene(n) leiden.
Deze Algemene Voorwaarden is samengesteld op 21-06-2021